امروز : سه شنبه
01. خرداد 1397
8. رمضان 1439
22. می 2018
بنیاد ملی نخبگان - گزارش تصویری 1
دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی- 4/3/89
picture 303
picture 380
picture 108
picture 365
picture 125
picture 074
picture 119
picture 120
picture 102
picture 130
picture 134
picture 135
picture 327
picture 340
picture 089
picture 056
picture 071
picture 410
picture 428
picture 446

 

 

 

Phoca Gallery