امروز : چهارشنبه
02. خرداد 1397
9. رمضان 1439
23. می 2018
بنیاد ملی نخبگان - بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای علمی مخترعان استان کردستان- 24/2/88
Category List
20090519_1061283308_khamenei-namayeshgah-kordestan88-04
20090519_1093397193_khamenei-namayeshgah-kordestan88-09
20090519_1093880882_khamenei-namayeshgah-kordestan88-08
20090519_1113317778_khamenei-namayeshgah-kordestan88-03
20090519_1120488676_khamenei-namayeshgah-kordestan88-06
20090519_1208483965_khamenei-namayeshgah-kordestan88-014
20090519_1219282155_khamenei-namayeshgah-kordestan88-01
20090519_1227384218_khamenei-namayeshgah-kordestan88-011
20090519_1269090916_khamenei-namayeshgah-kordestan88-013
20090519_1630353745_khamenei-namayeshgah-kordestan88-010
20090519_1703964973_khamenei-namayeshgah-kordestan88-05
20090519_1828871399_khamenei-namayeshgah-kordestan88-07
20090519_1880940145_khamenei-namayeshgah-kordestan88-02
20090519_2058873397_khamenei-namayeshgah-kordestan88-012

 

 

 

Phoca Gallery